A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 28 Ноември 2023  174

ЗАПОВЕД

№ 448/27.11.2023 г.

Във връзка със Заповед № 389/12.10.2023 г. на Заместник-кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № З 741/19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 21 м2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.33.463 по КК на гр. Златоград целият с площ 1 308 м2, за който имот се отрежда УПИ ХVІІ – Зеленина, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград – публична общинска собственост (Акт № 673/02.02.2011 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 23/02.02.2011 г., том І-13, дело 11, партида 1896) и въз основа на Протокол № 1 от 22.11.2023 г. на Комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от  Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „ВИРА 10“ ЕООД ЕИК *********, седалище и адрес на управление: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, представлявано чрез пълномощник Венцислав ********* Димитров, гр. *********, съгласно пълномощно Рег. № 291 от 31.01.2023 г. с нотариално удостоверяване на подписите от Нотариус в район на РС Златоград с рег. № 734 на Нотариалната камара, с ЕГН *********, л. к. № *********, издадена на *********  от МВР – *********, с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. *********  ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед 389/12.10.2023 г. на Заместник - кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински имот: терен с площ 21 м2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.33.463 по КК на гр. Златоград целият с площ 1 308 м2, за който имот се отрежда УПИ ХVІІ – Зеленина, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград (Акт № 673/02.02.2011 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 23/02.02.2011 г., том І-13, дело 11, партида 1896), при следните условия:

  1. Предложената тръжна месечна наемна цена за терена в размер на 58,17 лева (петдесет и осем лева и седемнадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
  2. Срок за отдаване под наем на терена   – 10 години от сключване на договора за наем.
  3. Предназначение на терена с площ от 21 кв. м.  –  за разполагане на маси и пейки, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, ал. 1 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград.
  4. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, да се снабди, за своя сметка, с разрешение за поставяне на преместваем обект от Главен архитект на Община Златоград, по реда чл. 23 от Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяването на рекламната дейност на територията на Община Златоград. 

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития