A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 28 Ноември 2023  251

ЗАПОВЕД

№ 449/27.11.2023 г.

Във връзка със Заповед № 391/12.10.2023 г. на Заместник - кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № З 763/19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на металeн павилион с площ 10,40 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 31111.35.771 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 502 м2, отреден на УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград и въз основа на Протокол № 2 от 22.11.2023г. на Комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от  Закона за общинската собственост, чл. 19 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „НАДЕЖДА-ДАНЧО МИХАЙЛОВ“, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, ет. ***, ап. ***, представляван от Данчо ********* Михайлов, ЕГН *********, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР – *********, с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. *********  ***, ет. ***, ап. ****, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед 391/12.10.2023 г. на Заместник - кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на металeн павилион с площ 10,40 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 31111.35.771 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 502 м2, отреден на УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград, при следните условия:

  1. Предложената тръжна месечна наемна цена за павилиона в размер на 16,58 лева (шестнадесет лева и петдесет и осем стотинки), без ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
  2. Срок за отдаване под наем – до предприемане на действия на ново строителство, за реализиране на общински мероприятия, в ПИ с идентификатор 31111.35.771 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 502 м2, отреден на УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград или при възникване на необходимост от премахване на павилиона, но не повече  от 10 години от сключване на договора за наем.
  3. Предназначение на павилиона – за битови услуги.
  4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем павилион, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития