A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 03 Ноември 2023  157

ЗАПОВЕД

№ 430/03.11.2023 г.

         Във връзка молба с вх. № 94–00–2917/04.10.2022 г., подадена от Минка **** Доросиева, Валентин **** Доросиев и Сузана **** Доросиева и молба с вх. № 92-00-138/14.08.2023 г., подадена от Сузана и Валентин Доросиеви, ведно с приложените към тях документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, въз основа на влязло в законна сила Решение № З 801/17.10.2023 г. на Общински съвет Златоград, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

  1. СУЗАНА *********** ДОРОСИЕВА с ЕГН ***********, с постоянен адрес: област ***********, община ***********, гр. ***********, ул. *********** № ***, притежаваща л. к. № ***********, изд. на *********** от МВР-***********

и

ВАЛЕНТИН *********** ДОРОСИЕВ с ЕГН ***********, с постоянен адрес: област ***********, община ***********, гр. ***********, ул. *********** ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, притежаващ л. к. № ***********, изд. на *********** от МВР-***********,

за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2224/09.08.2022 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 451/10.08.2022 г., акт №  98, том II, дело № 195/2022 г., партидна книга: стр. 11731; имотна партида: дв. вх. 451), с площ 512 м2 (петстотин и дванадесет квадратни метра), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.35.471 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ II– 35.471, кв. 136 по ПУП на гр. Златоград, одобрен със Заповед № РД – 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС – Смолян и допълнителна Заповед № 217/29.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград, при следните граници на имота: 31111.35.678; 31111.35.473; 31111.35.310 и 31111.35.470.

С Нотариален акт за удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство № 1, том II, рег. № 2422, дело № 184 от 2022 г.  Минка *** Доросиева, Валентин *** Доросиев и Сузана *** Доросиева, в качеството им на наследници на Ивайло *** Доросиев, са признати за собственици по давностно владение и наследство на сграда с идентификатор 31111.35.471.1, със ЗП 72 м2, на два етажа + мазе, с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна“, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 31111.35.471 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 512 м2, за който имот се отрежда УПИ II – 1360, кв. 136 по ПУП на гр. Златоград.

С допълнителна Заповед № 217/29.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ ІІ-1360, кв.136 по ПУП на гр. Златоград (Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 31111.35.471 по Кадастрална карта на гр. Златоград); УПИ І-1359, кв. 136 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.470 по Кадастрална карта на гр. Златоград) и западната регулационна линия на УПИ ІІІ-767, кв.136 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.473 по Кадастрална карта на гр. Златоград, като регулационните линии на УПИ ІІ-1360, кв.136 минават по имотни граници (изградени трайно на място) на ПИ с идентификатор 31111.35.471 по Кадастрална карта на гр. Златоград и се променя индекса от „УПИ ІІ-1360, кв.136 по ПУП на гр. Златоград“ и на „УПИ ІІ-35.471, кв.136 по ПУП на гр. Златоград“.

 

Съгласно Удостоверение за наследници № 654 – СП от 26.06.2023 г. Валентин *** Доросиев и Сузана *** Доросиева са наследници на Минка  *** Доросиева.

КУПУВАЧИТЕ придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:

1.1. Цената на земя с площ 512 м2 (петстотин и дванадесет квадратни метра), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.35.471 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ II– 35.471, кв. 136 по ПУП на гр. Златоград, одобрен със Заповед № РД – 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС – Смолян и допълнителна Заповед № 217/29.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград  е в размер на 10 840,00 лв. (десет хиляди осемстотин и четиридесет лева).

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, е в размер на 2 168,00 лв. (две хиляди сто шестдесет и осем лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, е в размер на 325,20 лв. (триста двадесет и пет лева и двадесет стотинки). Върху сумата се начислява ДДС 20% - 65,04 лв. (шестдесет и пет лева и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,84 лв. (десет лева и осемдесет и четири стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,17 лв. (два лева и седемнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Сузана Доросиева и Валентин Доросиев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Сузана Доросиева и Валентин Доросиев и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

ЕЛМИРА УГОРЛИЕВА-ПЕХЛИВАНОВА (п)

Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград

Решение № 788/17.10.2023 г. на Общински съвет Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития