A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 13 Октомври 2023  211

ЗАПОВЕД

№ 392/12.10.2023 г.

         Във връзка с молба с вх. № 94–00–2796/12.06.2023 г., подадена от Велчо ******** Джандев, с. ********, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, въз основа на влязло в законна сила Решение № З 746/19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

  1. ВЕЛЧО ******** ДЖАНДЕВ с ЕГН ********, с постоянен адрес: област ********, община ********, с. ********, ул. ******** № ****, притежаващ л. к. № ********, изд. на ********  от МВР-********,

 за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост 1459/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 560/13.10.2017 г., том ІІ-152, партида 731., имотна партида 11777), представляваща УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, одобрен със Заповед № 16/07.03.1978 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 247 от 28.08.2017 г. на Кмета на Община Златоград, целия с площ 119 м2 (сто и деветнадесет квадратни метра), при следните граници: на север и на изток - УПИ VІІ – озел.; на юг и на запад –  улици.

На Велчо ******** Джандев, с. ********  е отстъпено право на строеж за изграждане на  авторемонтна работилница със ЗП 72 м2  (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целият с площ 119 м2,, съгласно Договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост № 73/23.04.2018 г. Издадено е Разрешение за строеж № 84 от 14.11.2018 г.

Строеж „Авторемонтна работилница“ е въведен в експлоатация, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №6/17.06.2022 г. Изпълнен е в съответствие с одобрени проекти по части: архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, технологична, геодезия-трасировъчен план, ПБЗ и ПБ, Разрешение за строеж № 84 от 14.11.2018 г. на Главния архитект на Община Златоград, Протокол № 2/27.05.2019 г. за откриване на строителната площадка и изискванията към строежи, съгласно чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

КУПУВАЧЪТ придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

1.1. Цената на земя с площ 119 м2 (сто и деветнадесет квадратни метра), представляваща УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, e в размер на 1 190,00 лв. (хиляда сто и деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС.

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 238,00 лв. (двеста тридесет и осем лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 35,70 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 7,14 лв. (седем лева и четиринадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Велчо ******** Джандев, с. ********, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Велчо ********  Джандев, с. ********  и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧЪТ са се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград

 

За Кмет:

ЕЛМИРА УГОРЛИЕВА-ПЕХЛИВАНОВА (п)

Заместник - кмет на Община Златоград

Заповед за заместване № 368/26.09.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития