A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕД № 471/23.12.2020 г.вторник, 29 Декември 2020  231

ЗАПОВЕД

№ 471/23.12.2020 г.

Във връзка със Заповед № 441/18.11.2020 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на, влязло в законна сила, Решение № З 187/21.10.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1786/17.06.2020 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 316/22.06.2020 г., том ІІ, акт № 47, дело № 116/2020, имотна партида: 9920,9921 и акт № 1854/27.08.2020 г. за поправка на акт № 1786/17.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 472/28.08.2020 г., том ІІ, акт № 176, дело № 206/2020, имотна партида: 9920,9921, и въз основа на протокол от 22.12.2020 г. на комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,                                      

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „АПТЕКА ЕЛВИРА” ЕООД с ЕИК: *********** и със седалище и адрес на управление: гр. ***********, общ. ***********, обл. ***********, ул. *********** № ***, представлявано от Елвира *********** Хумчева с ЕГН: *********** и с постоянен адрес: обл. ***********, общ. ***********, гр. ***********, ул. *********** № ***, за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1786/17.06.2020 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 316/22.06.2020 г., том ІІ, акт № 47, дело № 116/2020, имотна партида: 9920,9921 и акт № 1854/27.08.2020 г. за поправка на акт № 1786/17.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 472/28.08.2020 г., том ІІ, акт № 176, дело № 206/2020, имотна партида: 9920,9921, при границите на имота: на изток – улица; на запад – улица; на север – улица и на юг – имот с ползвател Реджеп Хасанов Керминов.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: „АПТЕКА ЕЛВИРА” ЕООД с ЕИК: *********** и със седалище и адрес на управление: гр. ***********, общ. ***********, обл. ***********, ул. *********** № ***, представлявано от Елвира *********** Хумчева с ЕГН: *********** и с постоянен адрес: обл. ***********, общ. ***********, гр. ***********, ул. *********** № *** за КУПУВАЧ на общински недвижим имот: поземлен имот № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1786/17.06.2020 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 316/22.06.2020 г., том ІІ, акт № 47, дело № 116/2020, имотна партида: 9920,9921 и акт № 1854/27.08.2020 г. за поправка на акт № 1786/17.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 472/28.08.2020 г., том ІІ, акт № 176, дело № 206/2020, имотна партида: 9920,9921, при границите на имота: на изток – улица; на запад – улица; на север – улица и на юг – имот с ползвател Реджеп Хасанов Керминов.    

ІІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

  1. Достигната окончателна цена за поземлен имот № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра) в размер на 17 090,10 лева (седемдесет хиляди и деветдесет лева и десет стотинки), без ДДС или 17 570,52 лева (седемдесет хиляди петстотин и седемдесет лева и петдесет и две стотинки), с вкл. ДДС, като:

- Цената за поземлен имот № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), в размер на 2 402,10 лв. (две хиляди четиристотин и два лева и десет стотинки), без ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 480,42 лв. (четиристотин и осемдесет лева четиридесет и две стотинки);

- Цената за двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), е в размер на 14 688,00 лв. (четиринадесет хиляди и шестстотин осемдесет и осем лева), без ДДС. Върху сумата не се начислява ДДС.

2) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на имота, в размер на 512,70 лв. (петстотин и дванадесет лева и седемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 102,54 лв. (сто и два лева и петдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 190,00 лв. (сто и деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 38,00 лв. (тридесет и осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 17,09 лв. (седемнадесет лева и девет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 3,42 лв. (три лева и четиридесет и две стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5) Такса на основание Приложение № 1, Раздел V, т. 3„Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, – 50,00 лв. (петдесет лева).

ІV. Препис от настоящата заповед да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд  Смолян.

V. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПО, ОС и З и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.

VІ. Сумите по т. ІІІ, от подт. 1 до подт. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед,  с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград:

1). Приходи от продажба на земя, с вкл. ДДС: вид плащане: 445600.

2). Приходи от продажба на сграда: 445500

2). 3 % местен данък, с вкл. ДДС:  вид плащане: 442500.

3). Оценка на лицензиран оценител, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.

4). Вписване на договор за продажба, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.

5) Такса за „Производства за продажби или замени на общински имоти”: вид плащане: 448007.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития