A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕД № 474/30.12.2020 г.четвъртък, 31 Декември 2020  370

ЗАПОВЕД

№ 474/30.12.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 42, ал. 1, т. 2  и ал. 4, чл. 43 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № З 205/03.12.2020 г. на ОбС-Златоград, във връзка с молба с вх. № 53-00-302/12.03.2020 г., подадена от СК „ВАЛЗАХ” ЕООД, представлявано от Владимир ****** Енчев, с която е поискано прекратяване на съсобствеността върху проектен поземлен имот с идентификатор 31111.35.780, съгласно скица-проект № 15-234400-09.03.2020 г. по КККР на гр. Златоград, одобрени със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-гр. София, целият с площ: 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-2507, 2560-Търговия и услуги, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград, чрез продажба частта на Общината, и след като се уверих в основателността на направеното искане за закупуване на част от съсобствен урегулиран поземлен имот,

НАРЕЖДАМ:           

    1. Да се прекрати съсобствеността между:

СК „ВАЛЗАХ” ЕООД с ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление обл. ***********, общ. ***********, гр. ***********, ул. *********** № ***, представлявана от Владимир ******* Енчев с ЕГН: ***********, постоянен адрес: обл. ***********, общ. ***********, гр. ***********, ул. *********** № ****, л. к. № ***********, издадена на *********** от МВР – ***********,

собственик на 467/670 ид.ч. (четиристотин шестдесет и седем шестстотин и седемдесети идеални части) от проектен поземлен имот с идентификатор 31111.35.780, съгласно скица-проект № 15-234400-09.03.2020 г. по КККР на гр. Златоград, одобрени със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-гр. София, целият с площ: 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-2507, 2560-Търговия и услуги, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград, съгласно договор № 288 от 05.09.2003 г. и договор № 291 от 08.09.2003 г. за продажба на общински недвижим имот

и

 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД с БУЛСТАТ 000614938 и с адрес: гр. Златоград, обл. Смолян, ул. “Стефан Стамболов” № 1, представлявана от Кмета – МИРОСЛАВ МИТКОВ ЯНЧЕВ и гл. счетоводител – СИЛВИЯ САШОВА ЩЪРБОВА,

собственик на  203/670 ид.ч. (двеста и три шестстотин и седемдесети идеални части) от проектен поземлен имот с идентификатор 31111.35.780, съгласно скица-проект № 15-234400-09.03.2020 г. по КККР на гр. Златоград, одобрени със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-гр. София, целият с площ: 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-2507, 2560-Търговия и услуги, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград, съгласно АОС частна № 1712/30.03.2020 г., вписан с вх. рег. № 169/16.04.2020 год., том І, акт 153  в Службата по вписванията при Районен съд Златоград,

 чрез продажба на частта на Общината: 203/670 ид.ч. (двеста и три шестстотин и седемдесети идеални части) от проектен поземлен имот с идентификатор 31111.35.780, съгласно скица-проект № 15-234400-09.03.2020 г. по КККР на гр. Златоград, одобрени със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-гр. София, целият с площ: 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-2507, 2560-Търговия и услуги, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград.

            2. Цената на недвижимия имот подробно описан в т. 1 от настоящата заповед, собственост на Община Златоград, определена с Решение № З на ОбС-Златоград, е в размер на 20 300,00 лв. (двадесет хиляди и триста лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС.

            3. Задължавам купувача СК „ВАЛЗАХ” ЕООД, представлявано от Владимир ****** Енчев, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да заплати на Община Златоград, определената в т.2 цена от настоящата заповед, както и да заплати:

            3.1. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 4 060,00 лв. (четири хиляди  и шестдесет лева).

            3.2. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 609,00 лв. (шестстотин и девет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 121,80 лв. (сто двадесет и един лева и осемдесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3.3. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3.4. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 20,30 лв. (двадесет лева и тридесет стотинки) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 4,06 лв. (четири лева и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3.5. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за  продажби или замени на общински имоти” от  Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).

4. Препис от заповедта да се връчи на СК „ВАЛЗАХ” ЕООД, представлявано от Владимир ******* Енчев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

5. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на СК „ВАЛЗАХ” ЕООД, представлявано от Владимир ******* Енчев, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

6. Сумите по т. 2; т. 3 и подт. 3.1.; 3.2.; 3.3. и 3.4. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград, а сумата по подт. 3.5. в брой, на  касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития