A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕД № 472/23.12.2020 г.вторник, 29 Декември 2020  310

ЗАПОВЕД

№ 472/23.12.2020 г.

Въз основа на  молба с вх. № 94-00-2236/25.08.2020 г., подадена от Ваклин ********* Караасенов за отстъпване право на строеж за изграждане на социално жилище, като лице с установени, по реда на  Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград на Общински съвет Златоград, и доказани жилищни нужди, картотекиран от 2017 г. в с. Старцево, общ. Златоград и включен в утвърдения от Кмета на Община Златоград Годишен списък на картотекираните семейства (домакинства), които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища  през  2020 г., виза за проектиране от 02.10.2020 г. на Главния архитект на Община Златоград и на основание чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, чл. 48, ал. 10 от Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград на Общински съвет Златоград и влязло в законна сила Решение № З 214/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград,                                                 

З А П О В Я Д В А М:

І. УЧРЕДЯВАМ в полза на ВАКЛИН ********* КАРААСЕНОВ с ЕГН ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. ********* № ****, ПРАВО НА СТРОЕЖ в УПИ ХVІІ-484, кв. 42 по ПУП на с. Старцево, за изграждане на жилищна сграда (социално жилище) със ЗП 88 кв. м. и РЗП 218 кв. м., по Акт № 1660 от 05.11.2019 г. за частна общинска собственост, вписан с вх. рег. № 685/06.11.2019 г., акт № 60, том ІІІ, партида 9392 в Служба по вписванията при РС – Златоград, при границите на УПИ ХVІІ-484, кв. 42 по ПУП на с. Старцево: на север-УПИ ХVІІІ – 461,482; на изток-УПИ ХVІ-484,491; на юг-улица и на запад-улица.

ІІ. Правото на строеж се учредява при следните условия:

  1. Цената за отстъпване право на строеж за изграждане на социално жилище, определена от Общински съвет Златоград, на основание чл. 48, ал. 9 от Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград на Общински съвет Златоград, е в размер на 3 809,60 лв. (три хиляди осемстотин и девет лева и шестдесет стотинки) без вкл. ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
  2. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на строеж, в размер на 114,29 лв. (сто и четиринадесет лева и двадесет и девет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 22,86 лв. (двадесет и два лева и осемдесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  1. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  2. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за отстъпване право на строеж в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  3. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.
  4. Правото на строеж не може да се прехвърля на трети лица.
  5. Изграденото социално жилище не може да се отдава под наем или да бъде обект на разпореждане от приемателя за срок от 15 години от датата на учредяване на правото на строеж.
  6. Нарушаването на забраните по т. 5 и т. 6 да бъде основание за разваляне на договора за правото на строеж.
  7. В случай че, в срок от 5 години от учредяването, правото на строеж не бъде реализирано, същото се погасява в полза на Община Златоград.         

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Ваклин ********* Караасенов, с. Старцево, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Ваклин ********* Караасенов, с. Старцево и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

V. Сумите, посочени в т. ІІ, от подт. 1 до подт. 4 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.

VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на строеж в УПИ ХVІІ-484, кв. 42 по ПУП на с. Старцево, за изграждане на жилищна сграда (социално жилище) със ЗП 88 кв. м. и РЗП 218 кв. м.

Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед, счита се, че е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п) 

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития