A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.66 от АПКпонеделник, 29 Ноември 2021  469

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.66 от АПК

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Златоград уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт, относно одобряване на план-сметка за разходите по събирането, включително разделно на битови отпадъци и транспортиране до съоръжения и инсталации; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в населените места и селищните образувания в Община Златоград и определяне годишния размер на такса битови отпадъци за 2022 г., в съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредба № 8 на Общински съвет  Златоград, за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград.

Съгласно чл.66, ал.3 от ЗМДТ и чл. 16, ал.2 от Наредба № 8 на Общински съвет  Златоград, за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събирането, включително разделно на битови отпадъци и транспортиране до съоръжения и инсталации; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в населените места и селищните образувания в Община Златоград.

Със свое предложение, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев, предлага проект на план-сметка за разходите през 2022 год. и годишния размер на такса битови отпадъци за 2022 г.

На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК, заинтересованите  лица могат да участват в производството по издаване на акта, чрез представяне на писмени предложения и възражения на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград, в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

Публикувано на официалната интернет страница на Община Златоград на 29.11.2021г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Предложение за план-сметка и такса битови отпадъци за 2022 год.
Проект на План-сметка за 2022 год. по дейности, приложение №1
Проект на План-сметка за 2022 год. по населени места, приложение №2


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития