A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯчетвъртък, 17 Декември 2009  78

УКАЗАНИЯ 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


 


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,


В изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост /ЗЕУС/ (обн. ДВ бр.6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 год. ), и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (обн. ДВ бр.50 от 03.07.2009 г.) и във връзка със задължението на общинска администрация да създаде и  поддържа  публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост на територията на общината,


СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ  В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:


І. Свикване на Общо събрание на собствениците, на което да бъдат взети решения за:  • Определяне формата на управление и управителните органи /чл.9 и чл.10 от ЗУЕС/;

  • Приемане на Правилник за вътрешния ред на етажната собственост, /чл.11, ал.3 от ЗУЕС/, съгласно примерния правилник утвърден от МРРБ /чл.11, ал.5 ЗУЕС/;

  • Създаване Книга на собствениците /чл.7 от ЗУЕС/, по утвърдения образец от МРРБ /чл.7, ал.7 ЗУЕС/
» образец на примерен Правилник  за вътрешния ред на етажната собственост «

» образец на Книгата на собствениците  и указания за попълване «


ІІ. Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.5, ал.2 от Наредбата за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост


» образец на Заявление по чл.5, ал.2 «  • Заявлението се подава в деловодството на общинска администрация Златоград, партерен етаж, Център за информационно и административно обслужване, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.

  • Заявлението се подава от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост.


 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  • При управление на етажна собственост от Общо събрание:


-   Заявление по чл.5, ал.2 по образец - попълнено;

- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен  от председателя на управителния съвет/управителя ;

-  Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ заявление, само за сверяване на самоличността.

         2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:

-    Заявлението към чл.5, ал.2 по образец – попълнено;

-    Заявление за вписване на Сдружението /няма утвърден образец/;

-   Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в  етажната собственост;

-   Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя;

-   Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет/управителя;

- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.ІІІ. Вписване в РЕГИСТЪРА на сградите в режим на етажна собственост:  • В 14-дневен срок от внасяне на заявлението, длъжностно лице от общинска администрация, проверява получената информация в заявлението и вписва данните в регистъра или, ако установи,  че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на Закона,  указва на управителния съвет/управителя на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.

  • Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в 7-дневния срок, кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване.


 


За регистрация в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост не се събират такси.


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития