A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕпетък, 28 Април 2023  442

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 28.04.2023г. (петък)

 

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

         В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69759.5.20, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Страшимир, община Златоград, област Смолян, с цел на водовземане – „промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“.

         Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.

                                                                                                                                         

Общинска администрация Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития