A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсряда, 15 Март 2023  336

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 15.03.2023г. (сряда)

 

            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

         В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите, за открита процедура за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за продължаване срока на действие на разрешително №33110091/21.11.2016г. за ползване на воден обект – река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.316 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“, с цел заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

         Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития