A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕпетък, 10 Март 2023  261

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 10.03.2023г.  (петък)

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.340 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на водовземането – „водоснабдяване за други цели“ и „противопожарни нужди“, за водоснабдяване на обект „Текстилна фабрика“, находящ се в ПИ с идентификатор 31111.36.461 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, община Златоград, област Смолян.  

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща ПК 307.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.                                                                               

Общинска администрация Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития