A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕпетък, 20 Януари 2023  211

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 20.01.2023г.  (петък)

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 31111.36.465 (стар 31111.36.136), по КККР на гр. Златоград, община Златоград, област Смолян, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели“.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща ПК 307.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития