A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕчетвъртък, 26 Май 2022  203

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 26.05.2022г.  (четвъртък)

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.78 от Закона за водите, за открита процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №33120056 (стар 300839)/26.04.2005г., последно продължено с решение №РР-1296/20.07.2011г. за ползване на водни обекти – река Голяма, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR400R017 - "Извор на река Върбица до град Златоград", с цел заустване на пречистени производствени и руднични отпадъчни води, след Хвостохранилище „Ерма река“ от експлоатация на съществуващи обекти: Ермореченска обогатителна фабрика, рудници, стари минни изработки и недействащи рудници от Ермореченския рудничен район, находящ се в землището на село Старцево и село Ерма река, община Златоград, област Смолян.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща ПК 307.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития