A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕпетък, 17 Декември 2021  262

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 17.12.2021  (петък)

            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

         В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Голяма река, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR400R017 - "Извор на река Върбица до град Златоград", с цел заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за проектиране на обект „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, находящ се в ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.8, 10.16, 10.17 и 009115 кадастрален район 10, находящ се в землище на село Фабрика, масив 9 и село Цацаровци, община Златоград, област Смолян.

         Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив, 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития