A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсряда, 15 Декември 2021  230

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 15.12.2021  (сряда)

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

         В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – дере Печинско (съгласно ГИС – база данни на БД ИБР – река „без име“), поречие на река Арда, което е част от водно тяло с код BG3AR400R017 - "Извор на река Върбица до град Златоград", с цели:

  • цел на водовземане – „промишлено водоснабдяване“ и „водоснабдяване за пожарогасене“ – обект на водоснабдяване: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, разположен в поземлени имоти ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.8, 10.16, 10.17 и 009115 кадастрален район 10, собственост на „НИТРОКОМ“ АД, находящ се в землище на село Фабрика, масив 9 и село Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите.
  • цел на ползването – „изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води“, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите.

         Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив, 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития