A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕчетвъртък, 02 Ноември 2023  136

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Дата: 02.11.2023г. (четвъртък)

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

В Община Златоград е получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, по реда на чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за откриване на  процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Малка река, представляваща ПИ с идентификатор 31111.33.852 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ за обект „Изграждане на подпорна стена по ляв бряг на Малка река, ул. „Ерма“ в участък от о.т. 626 до о.т. 630 от регулационния план на град Златоград“.

         Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.

Приложение: Съобщение за публично обявяване.                                                                                                                                         

Общинска администрация Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития