A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 12 Октомври 2022  268

Уважаеми жители на Община Златоград, Общинска администрация – Златоград Ви уведомява, че от 1 ноември 2022 г. започва приемане на декларации (образец 2)  по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси,  за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2023 година.

Краен срок за подаване на декларациите - 31 декември 2022 г.

От 1 ноември до 31 декември 2022 г.  се  подават и декларациите (образец 1) по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС Златоград, за определяне на такса битови отпадъци за 2023г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци  от юридическите лица.

Декларации (обр.1 и обр.2)  с указания  за попълване, се получават от Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация – Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg

Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация – Златоград.

 Към декларациите се прилага квитанция за платена сума, съгласно тарифа по т. 53 (за декларации 2) и по т. 54 (за декларации 1), към Приложение 2 от Наредба № 8 на ОбС Златоград.

Декларациите може да се изпращат и по пощата или куриер, на адрес – гр. Златоград - 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1, като към тях се прилага документ за преведена сума, съгласно горните тарифи, по банкова сметка: IBAN – BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007, „Интернешънъл Асет Банк” АД.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Декларация (Образец 1) по чл. 21 ал. 1 от Наредба №8 на Общински съвет гр. Златоград, за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги и Указания за попълване
Декларация (Образец 2) по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им”
Заповед № 329/10.10.2022 год. (препис)


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития