A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 18 Ноември 2021  157

Съобщение по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите за откриване на процедура  за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.35.381 с начин на трайно ползване (НТП) - "водно течение, река", държавна публична собственост, поречие на река Арда, , която е част от водно тяло с код BG3AR400R074 - "Река Върбица и притоците от град Златоград до устие", с цел на водовземането - "водоснабдяване за други цели" - обект на водоснабдяване: "Автомивка на самообслужване с две клетки за измиване и една клетка за сухо почистване на автомобили", находящ се в ПИ с идентификатор 31111.35.444 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян.


Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив, 4000

ул. „Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”-Пловдив


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване, с Изх. № РР-03-21(9)/2020 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития