A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 05 Юли 2019  56

Съобщение по реда на чл.62а, ал.1 и 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Неделинска, с цел – „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” (доизграждане на бент (за предпазване на мост над р. Неделинска при с. Долен) и изграждане на съоръжение за миграция на водните организми при бента-рибен проход), в землището на с. Долен, Община Златоград, област Смолян.


Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, на адрес:

Гр. Пловдив

ул. „Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”-Пловдив


Приложение: Съобщение за публично обявяване, с изх. № РР-05-18/2019 г..‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития