A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 19 Август 2022  151

Днес, 19.08.2022г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с изх. №КПД-11-612-(6) от 18.08.2022г., Общинска администрация Златоград съобщава за Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ведно с информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата Наредба, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 100 kWp“, в ПИ с идентификатор 31111.10.137, м. „Рег./Лингалка“, землище на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

Заинтересованите лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адрес:

• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Пълният текст на предоставената информация - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и информацията по Приложение № 2 за инвестиционното намерение можете да намерите на следния линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40504, раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

Допълнителна информация може да получите в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.

 

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития