A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 29 Юли 2022  182

за инвестиционно предложение„Ваканционно селище“,в ПИ №31111.25.27, местност „Ю. КОЛИБА“ /ШУФРАН/, по КК на град Златоград, община Златоград, област Смолян

         Днес, 29.07.2022 г., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ - Смолян, с вх.№32-00-144/27.07.2022г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпила информация за инвестиционно предложение: „Ваканционно селище“ в поземлен имот с идентификатор №31111.25.27, находящ се в м.„Ю. КОЛИБА“ /ШУФРАН/, по КК на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

Копие на документацията може да бъде намерена на следния линк:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40351, публикуванае на официалната интернет страница на РИОСВ - Смолян, раздел Превантивна дейност, Съобщения за инвестиционни предложения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития