A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 24 Март 2022  276

за инвестиционно предложение„Цех за преработка на млечни продукти“,в ПИ69105.3.455, местност „Гюрово“, село Старцево, община Златоград, област Смолян

         Днес, 24.03.2022 г., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ - Смолян, с вх.№32-00-60/22.03.2022г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпила информация за инвестиционно предложение: „Цех за преработка на млечни продукти“ в поземлен имот с идентификатор 69105.3.455, находящ се в м.„Гюрово“, село Старцево, община Златоград, област Смолян“.

Копие на документацията може да бъде намерена на следния линк:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38907, публикуванае на официалната интернет страница на РИОСВ - Смолян, раздел Превантивна дейност, Съобщения за инвестиционни предложения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития