A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 06 Януари 2022  242

Днес, 06.01.2022г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с изх. №КПД-11-680-(7) от 05.01.2022г., Общинска администрация Златоград съобщава за Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ведно с информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата Наредба, за инвестиционно предложение „Цех за производство на сладкарски изделия и печива“ находящо се в УПИ XXVIII-10.185, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян.

Заинтересованите лица могат да изразят становища, в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адрес:

• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Пълният текст на предоставената информация - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и информацията по Приложение № 2 за инвестиционното намерение можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37998, раздел „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

Допълнителна информация може да получите от Общинска администрация Златоград и в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития