A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 09 Септември 2009  80

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.25, ал.4, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД-24/12.01.1987 г. на ОНС-Смолян и  Заповед №358/08.09.2009г. на кмета на община Златоград, община Златоград уведомява, че във връзка с провежданото отчуждаване за реализиране на  ул.”Христо Ботев” от о.т.№215 до о.т.№220, на част от имот с кад. № 290, с площ 180 кв.м. по плана на с.Ерма река, общ.Златоград, обл.Смолян,  в Банка ДСК-Златоград е внесено дължимото обезщетение за предприетото отчуждаване, като от 01.11.2009г. ще започне неговото изплащане.

Правоимащи да получат определеното обезщетение са:

Айша Ахмедова Сариева; Марин Йосифов Севриев; Идрис Юсуфов Сариев; Ахмед Юсуфов Сариев и Теменужка Съботинова Коцева.

Посочените собственици следва да предоставят легитимни документи за собственост в Общинска администрация, отдел „УТ, ИК и ООС” гр.Златоград, в противен случай сумата за парично обезщетение ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития