A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпонеделник, 08 Юли 2024  21

ОБЯВЛЕНИЕ

         Днес, 08.07.2024г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с изх. №КПД-11-336-(7) от 05.07.2024г., Общинска администрация Златоград съобщава за Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ведно с информация по Приложение №2, към чл.6 от същата Наредба, за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк в гр. Златоград“, върху поземлен имот с идентификатор 31111.18.21 по кадастралната карта на гр. Златоград, област Смолян.

            Заинтересованите лица могат да изразят становище в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адреси:

• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

            Пълният текст на предоставената информация - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и информацията по Приложение № 2 за инвестиционното намерение е публикуван  на следния линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47647 в раздел „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

            Допълнителна информация може да бъде получена от Общинска администрация Златоград и в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития