A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 05 Юли 2024  38

ОБЯВЛЕНИЕ

          Днес, 05.07.2024г., във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с изх. №КПД-11-387-(2) от 04.07.2024г. и на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Общинска администрация Златоград съобщава за уведомление за инвестиционно предложение „Водовземно съоръжение – сондаж“ в поземлен имот с идентификатор 31111.36.461 по кадастралната карта на гр. Златоград.

            Копие на документацията може да бъде намерена на следния линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47807

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития