A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обява за набиране на доброволцивторник, 01 Февруари 2022  235

О Б Я В А

за набиране на доброволци

Общинска администрация Златоград търси 9 доброволци за допълване на състава на „Доброволно формирование – Община Златоград“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на Община Златоград, в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Доброволец може да е всяко дееспособно лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци мога да подават заявление, до кмета на общината, за членство в доброволното формирование, в срок до 28.02.2022г., в Центъра за административно обслужване, като приложат и следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;
2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Община Златоград е въвела следните облекчения за членовете на доброволното формирование, съгласно Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Златоград:

  • с 50% намаление се заплаща такса на деца, посещаващи детски ясли, детски градини, детски кухни, лагери, общежития и други общински социални услуги;
  • Освобождават се от такси по раздел Такси за административни услуги, подраздел IV. Услуги по гражданско състояние, по Приложение № 1 към Наредба № 8.

Съгласно Закона за водите доброволците, участвали в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, могат да се възползват от дървен материал, получен след почистване на речното корито от прорасла растителност.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития