A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявавторник, 14 Декември 2021  348

ОБЯВА

за инвестиционно предложение

„Цех за производство на сладкарски изделия и печива“, находящо се в УПИ XXVIII-10.185, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян       

            Днес, 14.12.2021 г., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ - Смолян,  с вх. №32-00-206 от 13.12.2021г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпила информация за инвестиционно предложение: „Цех за производство на сладкарски изделия и печива“, находящо се в УПИ XXVIII-10.185, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37998  на официалната интернет страница на РИОСВ - Смолян, раздел Превантивна дейност, Съобщения за инвестиционни предложения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития