A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 07 Декември 2021  170

ОБЯВА

Днес, 07.12.2021г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с изх. №КПД-11-265-(10) от 06.12.2021 г.., Общинска администрация Златоград съобщава за Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ведно с информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата Наредба, за инвестиционно предложение „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград от обект „Интегрирано използване на термо-минералните води натрупани в геотермалната система - Ерма река - Елидже“ в гр. Златоград, обл. Смолян.

Заинтересованите лица могат да изразят становища, в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адрес:

• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Пълният текст на предоставената информация - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и информацията по Приложение № 2 за инвестиционното намерение можете да намерите на следния линк: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=1270&nws_cat_id=12, раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Допълнителна информация може да получите от Общинска администрация Златоград и в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития