A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 05 Октомври 2021  221

ОБЯВА

за инвестиционно предложение

„Мобилна (преместваема) асфалтова база“ в ПИ 27588.2.355, с.Ерма река,

общ. Златоград, обл. Смолян

         Днес, 05.10.2021 г., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и във връзка с постъпило писмо от „Агромах Продакшън“ ЕООД, ЕИК 115004094, с вх.№ 94-00-2893/01.10.2021г. и от РИОСВ - Смолян,  с вх. №32-00-166 от 04.10.2021г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпила информация за инвестиционно предложение: Ситуиране на мобилна  (преместваема) асфалтова база AMMANN, марка GLOBAL 160 в поземлен имот с идентификатор 27588.2.355, находящ се в землището на с.Ерма река, общ.Златоград, област Смолян“.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37300 на официалната интернет страница на РИОСВ - Смолян, раздел Превантивна дейност, Съобщения за инвестиционни предложения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития