A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 20 Май 2021  240

ОБЯВА

за инвестиционно предложение

Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград

         Днес, 20.05.2021 г., на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с постъпило Писмо от РИОСВ - Смолян,  с вх. № 32-00-102 от 19.05.2021г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпила информация за инвестиционно предложение: „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград от обект "Интегрирано използване на термо-минералните води натрупани в геотермалната система - Ерма река Елидже" в гр. Златоград обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35946  на официалната интернет страница на РИОСВ - Смолян, раздел Превантивна дейност, Съобщения за инвестиционни предложения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития