A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 05 Октомври 2010  93

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.11.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – земя с площ 70 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.34.915 по КК на гр. Златоград, за който е отреден УПИ І-търговия, кв. 131 “а” по ПУП на гр. Златоград, заедно с поставения преместваем търговски обект с метална конструкция с площ 41 кв. м., по акт за частна общинска собственост № 632/25.03.2010 г., при следните конкурсни условия:

1.1. При начална конкурсна цена на ПИ с идентификатор 31111.34.915 по КК на гр. Златоград, заедно с поставения преместваем търговски обект с площ 41 кв.м. в размер на               18 624,00 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС.

- начална конкурсна цена на земя с площ 70 кв.м., представляваща ПИ с идентификатор 31111.34.915 по КК на гр. Златоград в размер на 3 420,00 лв. (три хиляди четиристотин и двадесет лева), без включен ДДС.

- начална конкурсна цена на преместваем търговски обект с метална конструкция с площ 41 кв.м. в размер на 15 204,00 лв. (петнадесет хиляди двеста и четири лева), без включен ДДС.

Върху достигнатата оферирана конкурсна цена се начислява ДДС.

1.2. Предназначение на преместваемия търговски обект – за хранителен магазин;

1.3. Запазване предназначението на обектите за срок от 10 години;

1.4. В срок от 10 години от датата на подписването на договора за покупко-продажба, купувачът няма право да продава обектът на конкурса;

1.5.Преференции за община Златоград – благоустрояване на тротоарни плочки, бордюри, плочници и зелени площи около парцела. Възобновяване и поддържане на автобусната спирка в добър естетически вид.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 04.11.2010 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса в размер на 1 862,00 лева (хиляда осемстотин шестдесет и два лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 04.11.2010 г.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 04.11.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития