A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 17 Февруари 2021  473

Днес, 17.02.2021 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило Писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с вх. № 32-00-39 от 15.02.2021 г., Общинска администрация Златоград съобщава за Искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ведно с информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата Наредба, за инвестиционно предложение „Фабрика за емулсионни взривни вещества”, разположен на територията на бившата фабрика в ПИ №2, 3, 5, 6, 9, 12, 20, кадастрален район №10, с.Фабрика община Златоград, област Смолян.
 

Заинтересованите лица могат да изразят становища, в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адрес:

• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Пълният текст на предоставената информация - искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и информацията по Приложение № 2 за инвестиционното намерение можете да намерите на следния линк:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34438
раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Допълнителна информация може да получите и в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития