A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 05 Октомври 2010  86

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява, че на 03.11.2010 г. от 11,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №18/07.07.1998 г.), представляващ самостоятелен обект – офис № 8 със застроена площ 13,17 кв.м., ведно с 0,37 % идеалните части от общите части и 0,37 % идеалните части от правото на строеж, находящ се на партерен етаж в общежитие «Минстрой», масивна десететажна сграда, ул. «Рожен» № 3, УПИ VІ – жил. блок, кв. 84А по ПУП на гр. Златоград, поземлен имот с кад. № 31111.33.348, сграда с кад. № 31111.33.348.1, самостоятелен обект в сграда с кад. № 31111.33.348.1.8 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на АГКК – София, при следните тръжни условия:

1. Първоначална продажна цена на офис № 8 в размер на 2 640,00 лв. (две хиляди шестстотин и четиридесет лева). Върху цената не се начислява ДДС.

Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 02.11.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга в размер на 264,00 лв. (двеста шестдесет и четири лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 02.11.2010 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития