A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 31 Август 2010  84

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.10.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на общински недвижим имот – кабинет № 2 с обща площ 13,09 кв.м., находящ се на втори етаж от двуетажна сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух” № 21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997 г., при следните конкурсни условия:

1.1. Изисквания към участниците:

- кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина;

- да са регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ по ЗЛЗ;

- да нямат финансови задължения към общината към датата на конкурса;

- да не са наематели на друго помещение в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград.

1.2. С предназначение на кабинета – за лекарски кабинет за извършване на специализирана доболнична практика.

1.3. Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 5 години от сключване на договора за наем.

1.4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

1.5. Минимална месечна наемна цена в размер на 43,20 лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 04.10.2010 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лева (сто лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 04.10.2010 г .

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 04.10.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития