A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 29 Октомври 2020  144

ОБЯВА


Днес, 29.10.2020 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило Писмо от РИОСВ – гр. Смолян, с вх. № 32-00-208 от 27.10.2020 г., Общинска администрация Златоград съобщава за Искането на Община Златоград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ведно с информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата Наредба, за своето инвестиционно предложение „Почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на р. Върбица, източно от съществуващ транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес” и о.т. 819 на ул. „България” в гр. Златоград”, община Златоград, Област Смолян.Заинтересованите лица могат да изразят становища, в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адрес:

• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.Пълният текст на предоставената информация - искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и информацията по Приложение № 2 за инвестиционното намерение на Община Златоград можете да намерите на следния линк:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33727,

раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Допълнителна информация може да получите и в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития