A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 07 Юли 2010  106

ОБЯВА


 


            ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ул. “Стефан Стамболов” №1, пощенски код 4980, тел. 03071 / 25-51, факс 03071 / 40-23 на основание чл.18 и чл.19 от Закона за автомобилните превози и чл. 17 и чл. 19 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Решение № Д 649/02.06.2010г. на Общински съвет – Златоград и Заповед №212/06.07.2010г. на Кмета на общината, ОБЯВЯВА конкурс с предмет:


1. Конкурс с предмет “Възлагане на превозите на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска и републиканската от квотата на община Златоград”, както следва:


ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:  • Вътрешноградски автобусни линии:


- Вътрешноградска линия № 1 с маршрут: “Златоград-Автотранспорт” – “Автогара” – “Тото пункт” – “Стадиона” – “Военна градина” с час на тръгване от “Златоград-Автотранспорт”: 06,50 ч., 12,00 ч., 17,05 ч. и от “Военна градина”: 07,05 ч., 12,45 ч., 17,25 ч. – линията се изпълнява в делнични дни.

- Вътрешноградска линия № 2 с маршрут: “Златоград-Автотранспорт” – “Автогара” – “Поща” – “Подстанция” – “кв. Север” с час на тръгване от “Златоград-Автотранспорт”: ”: 06,50 ч., 12,00 ч., 17,05 ч. и от “кв. Север”: 07,05 ч., 12,45 ч., 17,25 ч. – линията се изпълнява в делнични дни.


   • Междуселищни автобусни линии:


1.По направлението Старцево – Златоград:

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Златоград в 07,15 ч. и от Старцево в 09,00 ч. – линията се изпълнява ежедневно;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Златоград в 17,10 ч. и от Старцево в 17,30 ч.– линията се изпълнява в делнични дни;

2. По направлението Долен – Златоград:

- Автобусна линия: Златоград – Долен, с час на тръгване от Златоград в 10,00 часа и от Долен 10,30 часа – изпълнява се в делнични дни;

- Автобусна линия: Златоград Долен, с час на тръгване от Златоград в 15,00 и от Долен 15,30 часа – изпълнява се в делнични дни;


ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА


1. По направлението Златоград - Пловдив

- Автобусна линия Златоград – Устово - Пловдив, с час на тръгване от Златоград в 05,00 часа и от Пловдив в 12,30 часа – линията се изпълнява ежедневно;


2. По направлението Златоград – Подкова

- Автобусна линия: Златоград – Подкова, с час на тръгване от Златоград в 09.00 часа и от Подкова 12.30 часа – линията се изпълнява ежедневно.

- Автобусна линия: Златоград – Подкова, с час на тръгване от Златоград в 15.30 часа и от Подкова 18.50 часа – линията се изпълнява ежедневно.


който община Златоград с адрес ул. “Стефан Стамболов” №1, пощенски код 4980, тел. 03071/ 25 51, да проведе.


2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА КОНКУРСА – основание чл.19 от Закона за автомобилните превози и чл.17 и чл.19 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Решение № Д 649/02.06.2010г.


3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите за участие в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания:

А/За участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, както и техните обединения.

Б/ Да са финансово стабилни по смисъла на чл. 4, т.3 от Наредба №33/03.11.1999г. на МТИТС.

В/ Да не се намират в ликвидация.

Г/Да нямат парични задължения към държавата или към осигурителните фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Д/Да притежават валидно удостоверение за регистрация /лиценз/ за извършване на обществен превоз на пътници в страната, издадена в съответствие с Закона за автомобилните превози.

Е/ Да притежават удостоверение за транспортна годност на автобусите за съответния вид превоз;

Ж/Да разполагат със собствена или наета сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите;

З/Да са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на превози по обявените с конкурса автобусни линии /курсове/;

И/Да са осигурили 25 % от общия брой курсове да се изпълняват с автобуси за превоз на трудно подвижни лица;

Й/Да бъдат регистрирани и да упражняват своята дейност на територията на община Златоград.


 


4. МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Крайният срок за подаване на предложенията е до 17.00 часа на 03.09.2010г.

Предложенията се представят в запечатан, непрозрачен плик, в който се поставят всички придружаващи предложението документи, които се изискват.

На плика кандидата отбелязва предмета на конкурса, наименованието на фирмата, точен адрес, телефон и име на представляващия.

Предложенията да се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1


 


5. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Предложенията на кандидатите ще бъдат отваряни на 07.09.2010г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Златоград по реда на тяхното подаване.


6. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извършва въз основа на критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите, утвърдени с Решение № Д 649/02.06.2010г. на Общински съвет – Златоград.


7. За участие в конкурса да се закупи конкурсна документация на стойност  70 /седемдесет/ лева без включено ДДС и да се  внесе парична гаранция в размер на 500 /петстотин/ лева  в сградата на община Златоград, адрес ул. „Стефан Стамболов” №1, касов салон на център за информационно и административно обслужване от 08.30 часа до 17.30 часа, всеки работен ден.

гаранция от 500 /петстотин/ лева за участие в конкурса, независимо от броя на линиите, за които лицето кандидатства. Гаранцията се внася в брой в касата на партерен етаж на Общинска администрация – Златоград. При подписване на договора, гаранцията за участие в конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. На неспечелилите гаранцията се възстановява в 15 дневен срок от датата на обявяване резултатите от конкурса.


8. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

За всяка линия или пакет от линии, предмет на настоящия конкурс се определят броя на необходимите и резервни автобуси, като техния брой бъде посочен конкретно в конкурсната документация.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития