A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 17 Юли 2009  84

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД-24/12.01.1987г. на Председателя на ОНС-Смолян, с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин (чл.21, ал.1 от ЗОС), община Златоград открива процедура по отчуждаване на част от ПИ №290 по плана на с.Ерма река, предвидена за улица от о.т.№ 215 до о.т.№ 220.
Собственик на имот с кад. № 290 – записан в разписния лист на н-ци на Йосиф Събинов Севриев 4/6 идеални части от ПИ 290 и Теменужка Съботинова Коцева, съгласно нотариален акт 83 от 2007 г. собственик на 2/6 идеални части от ПИ 290.
Стойност на обезщетението 900 лева.
Засегната площ 180 кв.м.
Собствениците на посочените имоти следва да предоставят легитимни документи за собственост в Общинска администрация, отдел „УТ, ИК и ООС” гр.Златоград, в противен случай сумата за парично обезщетение ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития