A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗЛАТОГРАД РАБОТИ ЗА НОВАТА СИ ВИЗИЯсряда, 16 Април 2014  1015

ЗЛАТОГРАД  РАБОТИ ЗА НОВАТА СИ ВИЗИЯНа 14 април 2014 г. официално стартира нов проект на община Златоград - „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Амбицията на проекта е да се поставят основите на новия Общински план за развитие на Община Златоград за следващия планов период 2014-2020.
Повече от 70 участника от Община Златоград се включиха в първата среща, които бяха разпределени в 6 фокус групи – местен бизнес, образователни и социални институции, граждански сдружения и читалища, държавни и здравни заведения, младежки и спортни организации, местна власт. С идея да се осигури прозрачност и ефективност при изпълнението на общинските политики и да се гарантира, че интересите на заинтересованите страни ще бъдат отчетени при изготвянето на новите стратегически документи на Община Златоград, местната власт отправи покани до над 150 заинтересовани страни да участват в процеса на планиране на новото развитие на общината.
Срещата, водена от Андреана Трифонова, стартира с представяне на подробен анализ на настоящите характеристики и тенденции в развитието на община Златоград. Разработката бе изготвена от АрНед Пойнт и представена от Недялко Славов. От направеното изложение, предизвикаха интерес следните факти и заключения:
- положителната роля от откриването на ГКПП Златоград;
- възходящото развитие на търговията и хотелиерството;
- спад в транспорта и строителството;
- фирмите в общината са нараснали с 6% за последните 5 години, а произведената от тях продукция с 34%, за същия период;основна част от фирмите са микро и малки, 5 % от фирми са големи, но осигуряват 40% от общинското производство.
Като притеснителни тенденции бяха посочени – повишена миграция, застаряване на населението, спад в заетостта и ограничени разходи за инвестиции в иновации и технологични производства.
В оформилата се дискусия най-активни бяха представителите на бизнеса. Според тях, новият стратегически план трябва да бъде ориентиран към промишленото производство и отрасли, осигуряващи справедливи доходи, задържащи младите хора и играещи роля на «локомотив» за местното развитие. Станалите популярни туризъм и балнеология запазват своето място и значение за развитие на местната икономика, но се очаква да имат не само обществен, а в по-голяма степен и частен ефект.
Предприемачите посочиха, че са малко европейските средства, използвани от бизнеса и не е оценена тяхната ефективност. Споделиха, че имат достъп до професионални административни услуги, но очакват по-голяма бързина на предоставянето им. Алтернатива е обслужването на клиентите чрез електронни услуги или разкриване на регионални представителства на държавни институции. Предложиха да се търсят възможност чрез Публично-частни партньорства и създаване на търговски дружества с участието на общината.
Младежите акцентираха върху спортните съоръжения - нов стадион, спортни зали – открити и закрити, плувен басейн с целогодишно ползване, действащи спортни клубове, което създава предпоставка за развитието на спортен туризъм. Използването им на местно ниво е свързано и с възможности за пълноценна професионална изява на младите хора.
Проектът предвижда обществено консултиране на политики, провеждане на съпътстващи обучения и дейности за информиране и публичност. В тази връзка, при изготвянето на новата визия на община Златоград, местната власт има нужда от мненията и предложенията на жителите на общината, като отправя молба към всички съграждани активно да се включат при изработването на новия Общински план за развитие.
ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
50

Актуално
Предстоящи събития