A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 28 Септември 2012  1041З А П О В Е Д


№ ........................../…………………. 201г 


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.62 и чл.63,ал.2 от ЗМДТ, 


О П Р Е Д Е Л Я М : 


1.     Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще сеизвършват на територията на община Златоград през 201г:


·         Събиране и извозване на битовите отпадъци;


·         Обезвреждане на битовите отпадъци в депо;


·         Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


2.      Граници на районите за извършване на услугите по т.1:


·        В регулационните граници на всички населени места в община Златоград;


·        В извън регулационните граници на населените места, събиране и извозване на битовите отпадъци ще се извършва на територията на всички търговски, производствени обекти и вилни имоти  с осигурен достъп до общинската и националната пътна мрежа в границите на община Златоград.


       3.  Честота на извозване на битовите отпадъци :


Събирането и извозването ще се извършва, съгласно ежедневните маршрутни графици на специализираната техника и екипи за обслужване на отделните райони, както следва:


·       за гр. Златоград,  в централна градска част и етнографски комплекс – 3 пъти седмично за контейнерите и 1 път седмично за кофите, а за останалите райони на територията на гр. Златоград – 1 път седмично;


·       за с. Кушла – 1 път месечно;


·       за всички останали населени места на територията на общината – 1 път седмично.


Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция „УТ, ИР, О, З и СД”, кметовете и кметските наместници в населените места в община Златоград.


Настоящата заповед да се обяви публично, в срок до 1 октомври 2012г., а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.


МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ


Кмет на община Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №462/28.09.2012г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
53

Актуално
Предстоящи събития