A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започва благоустрояването на т.нар. "Казармен терен"понеделник, 02 Ноември 2009  1615

Започва благоустрояването на т.нар. Община Златоград започва реализацията на одобрен проект „Рехабилитация на градски парк”. Проектното предложение е в рамките на Ос 3 – мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони. Дейностите по проекта са насочени към реконструкция и рехабилитация на градски парк в гр.Златоград, който е част от Концепцията за развитие на централната градска част и Схема за градоустройствено и комуникационно трасе, разработени и приети през 2008 г. като приоритетни за действие за общината. Концепцията и Схемата бяха обсъдени от жителите на всички квартали в Златоград и съобразени с направените от тях препоръки и предложения. Останалата част от т.нар. Казармен терен: сграда, предвидена за балнеолечение, както и спирката, разположена в дясно от парка, ще бъдат обект на следващи проектни предложения на община Златоград.
С предвидените проектни дейности ще се благоустрои парковата част на Казармения терен, разположен в центъра на града, който за съжаление години наред не може да се използва по предназначение, защото е занемарен и неподдържан. Това лишава местната общност от възможността да прекарва свободното си време на открито по приятен и здравословен начин. В допълнение, хората с увреждания също нямат равен достъп до парковото пространство в централната градска част, в резултат на непригодената за тях инфраструктура.
Програмата за развитие на селските райони предоставя възможност на малките общини като Златоград да се превърнат в притегателно място за работа и живот, което е един от факторите за преодоляване на тяхната изостаналост. Чрез реконструкцията и рехабилитацията на градски парк в гр. Златоград се цели да се подобри архитектурния облик на градската част на гр.Златоград, да се повиши привлекателността на града като в социално – културно и икономическо отношение се създадат предпоставки за здравословна жизнена среда и равен достъп до инфраструктури, да се създадат благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и водещи до балансирано и устойчиво развитие, да се подобрят качеството на публичните мероприятия и на жизнената среда на населението от общината.
Проектът предвижда да се обособят три паркови зони, като във всяка една бъдат позиционирани различни съоръжения с цел задоволяване необходимостта на населението от развлечение, места за отдих и детски площадки. Озеленяването на парка е визирано в ново архитектурно-парково решение. Предвидени за засаждане са широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти и сезонни цветя като е осигурена и автоматизирана напоителна система, която ще гарантира постоянна свежест и естетика на ландшафта.
В проекта е предвидено декоративно парково осветление: по алеите - с декоративни стълбове и осветителни тела, а в озеленените тревни и храстови площи – ниско осветление.
Общата стойност на проектното предложение е 1 665 412.10 лева без ДДС.
С подобряването на централната градска част местната власт се надява да се привлекат чужди инвестиции, което да повиши и конкурентоспособността на населеното място.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития