A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Задължително подаване на информацияпонеделник, 04 Ноември 2019  341


Уважаеми хотелиери, уведомяваме ви, че на 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).
Съгласно §2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail), в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.
В тази връзка публикуваме Формуляр за подаване на информация за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.
До Министъра на туризма формуляр попълват лицата, извършващи дейност в места за настаняване клас А, категоризирани от министъра на туризма, съгласно чл. 127 от Закона за туризма: хотели (категория три, четири и пет звезди), апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, туристически хижи. Формулярът се подава по оповестените комуникационни канали – на гише, по електронна поща, с лицензиран пощенски оператор, с КЕП. При необходимост от въпроси, моля пишете на esti.mn@tourism.government.bg, или се обадете на телефони 02 9046 799 и 02 9046 872.
До Кмета на Община Златоград, формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване клас Б, категоризирани от Кмета на общината, съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели (категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги. Формулярът се подава в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. ,,Стефан Стамболов” № 1, ет. 1, гише № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа; по електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg, с лицензиран пощенски оператор, в срок до 15.11.2019 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Формуляр за подаване на информация.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития