A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

З А П О В Е Дчетвъртък, 11 Юни 2009  1251

З А П О В Е Д


№ ..................... / ...................2009 г.


            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №1 на ОбС – Златоград за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост ,


           З А Б Р А Н Я В А М  :


Разтоварването и складирането на дърва и др. матерали за огрев, строителни материали и строителни отпадъци на тротоарите , улиците, междублокови пространства и др. места за общо ползване на територията на общината за повече от пет дни. След прибирането им, собствениците се задължават незабавно да почистят ползваните терени.

Длъжностните лица от общинска администрация, упражняващи контрол по  Наредба №1 да съставят актове за нарушения, съгласно наказателните разпоредби на същата наредба при  установяване неспазване на определения срок, непочистване на ползваните терени,  както и за установени повреди на тротоарните и уличните настилки, вследствие разтоварването и престоя на дървата, материалите и отпадъците.

Настоящата заповед да се обяви на публично място за сведение на населението на община Златоград и се връчи на длъжностните лица, упражняващи контрол по Наредба №1 за сведение и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Севдалин Севриев – зам. кмет на община Златоград.


 


           

МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


                           


Изготвил:                                                                   

Минка Кехайова

Техн. ръководител “Чистота”                                         


 


Съгласувал:                                                               

инж.Елка Чаушева

н-к “УТ, ИК и ООС”


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития