A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 15 Март 2021  477

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В С. АЛАМОВЦИ, С. ДОЛЕН, С. ЕРМА РЕКА, С. КУШЛА, С. СТАРЦЕВО, С. ПРЕСОКА, С. СТРАШИМИР, С. ЦАЦАРОВЦИ, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, ОБЛ. СМОЛЯН

ПРИКЛЮЧВА ПРОЦЕСЪТ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ!

 

Уважаеми жители на Община Златоград,

Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян уведомява, че със Заповед № РД-16-27/17.10.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр. 88/08.11.2019 г., е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево, с. Пресока, с. Страшимир, с. Цацаровци, общ. Златоград, обл. Смолян. Изпълнител на договора е „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, със Заповед № РД-15-91 от 17.10.2016 г.

  • КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ?

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИТЕ В КМЕТСТВАТА:

С. АЛАМОВЦИ – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. ДОЛЕН – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. ЕРМА РЕКА – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. КУШЛА – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С СТРАШИМИР – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. ЦАЦАРОВЦИ – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

ИЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АГКК – до приключване на договора, за всички населени места: Zlatograd@cadastre.bg

  • КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), всеки собственик е длъжен да предостави:

  • КОПИЯ НА АКТОВЕ, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти, обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (гаражи, магазини и др.);
  • Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;
  • Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);
  • Документите могат да бъдат предоставени о от друго лице, различно от собственика;
  • Представените документи се обработват съгласно приетия от Европейския съюз регламент за защита на личните данни и са валидни само за производството по създаване на кадастрална карта и регистри.

Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица.

Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти.

След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия могат да се отстраняват по реда на ЗКИР.

Процесът по създаване на КККР за гражданите е безплатен – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя.

С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистри можете да се запознаете на електронен адрес www.cadastre.bg

 

 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития