A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 15 Март 2021  112

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В С. АЛАМОВЦИ, С. ДОЛЕН, С. ЕРМА РЕКА, С. КУШЛА, С. СТАРЦЕВО, С. ПРЕСОКА, С. СТРАШИМИР, С. ЦАЦАРОВЦИ, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, ОБЛ. СМОЛЯН

ПРИКЛЮЧВА ПРОЦЕСЪТ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ!

 

Уважаеми жители на Община Златоград,

Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян уведомява, че със Заповед № РД-16-27/17.10.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр. 88/08.11.2019 г., е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево, с. Пресока, с. Страшимир, с. Цацаровци, общ. Златоград, обл. Смолян. Изпълнител на договора е „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, със Заповед № РД-15-91 от 17.10.2016 г.

  • КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ?

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИТЕ В КМЕТСТВАТА:

С. АЛАМОВЦИ – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. ДОЛЕН – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. ЕРМА РЕКА – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. КУШЛА – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С СТРАШИМИР – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

С. ЦАЦАРОВЦИ – от 16.03. до 26.03.2021 г. вкл.

ИЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АГКК – до приключване на договора, за всички населени места: Zlatograd@cadastre.bg

  • КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), всеки собственик е длъжен да предостави:

  • КОПИЯ НА АКТОВЕ, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти, обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (гаражи, магазини и др.);
  • Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;
  • Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);
  • Документите могат да бъдат предоставени о от друго лице, различно от собственика;
  • Представените документи се обработват съгласно приетия от Европейския съюз регламент за защита на личните данни и са валидни само за производството по създаване на кадастрална карта и регистри.

Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица.

Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти.

След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия могат да се отстраняват по реда на ЗКИР.

Процесът по създаване на КККР за гражданите е безплатен – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя.

С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистри можете да се запознаете на електронен адрес www.cadastre.bg

 

 


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 12 Април 2021
19
вторник, 09 Март 2021
166
сряда, 03 Март 2021
64
понеделник, 01 Март 2021
84

Актуално
Предстоящи събития