A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В ЗЛАТОГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.четвъртък, 23 Януари 2020  639

В ЗЛАТОГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.На 22.01.2020 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград се проведено публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Златоград за 2020 г. Бюджетът е основният финансов инструмент, чрез който се постигат заложените цели и приоритети, които за бюджетната 2020 година са финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи; създаване на условия за повишаване на инвестиционната привлекателност и повишаване на заетостта; разработване на Общински план за развитие на Община Златоград за периода 2021-2027 г.; оползотворяване на финансови средства от различни Европейски фондове и програми на Европейския съюз, както и национални фондове и програми; осигуряване на качествено образование, здравни и социални услуги; оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и подобряване предоставянето на административни услуги.
Прогнозната рамка на Бюджет 2020 на Община Златоград възлиза на 12 695 199 лв. Приходите в общинския бюджет се формират от Трансфери от Централния бюджет и местни приходи (данъчни и неданъчни). Трансферите от централния бюджет за държавни дейности, възлизат на стойност 6 524 849 лв. и представляват 63% от приходите за 2020 година на Община Златоград. Трансферите от ЦБ за местни дейности са на стойност 1 630 800 лв. и формират 16 % от приходите, а собствените приходи възлизат на стойност 2 057 910 лв. и заемат 20 % от общо приходите.
Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират от обща субсидия, определена в чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Разпределението на разходите по функции са определени в чл.51 от ЗДБРБ за 2020 година. Планирането на разходите за местните дейности е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местни дейности и други средства и финансирания, които се отчитат по приходната част на бюджета.
В местни дейности са предвидени средства за погасяване на просрочени задължения; разходи за обслужване на общински дълг; разходи за изготвяне на Общински план за развитие за периода 2021-2027 година, за изготвяне на цифров модел на регулационния план на гр.Златоград, за цифровизация на архивите на населението и за закупуване на счетоводен софтуер; разходи за осигуряване на устойчивост на реализирани проекти по Оперативни програми; разходи за дейност „Чистота”; разходи за поддържане на спортни бази, улично осветление, благоустрояване на улици, паркове, за поддържане на зелени и цветни площи. Предвиден е ресурс за субсидии за спортни клубове, НПО, пенсионерски клубове и общинска болница, както и ресурс за помощи по решение на ОбС и процедури Инвитро; за издръжката на детските градини и детска ясла; средства за реализиране на културен и спортен календар; капиталови разходи.
Планираните капиталови разходи за 2020 г. са в размер на 10 795 331 лв. с източници на финансиране:
- Целева капиталова субсидия за 2020 г. – 438 300 лв.;
- Целеви средства преходен остатък от 2019 г. – 2 034 115 лв.;
- Приходи от продажби – 406 017 лв.;
- Други, в т.ч. собствени приходи – 94 000 лв.;
- Средства от Европейския съюз – 7 822 899 лв.
Основните обекти, включени в проекта на Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2020 година са:
1. „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2. „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100/III 867, Мадан Цацаровци/-Страшимир –махала Боево”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
3. Основен ремонт на други общински пътища;
4. Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в Община Златоград;
5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради, обединени в 4 проекта, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
6. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна е канализационна мрежа в гр.Златоград и с.Старцево”;
5. Капиталов трансфер за МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград;
6. Закупуване на специализиран автомобил за Дневен център „Зора” гр.Златоград;
7. Модернизация (ремонт и реконструкция) на улично осветление в с.Кушла, с.Страшимир, с.Аламовци, с.Цацаровци, с.Пресока и по ул.”Беловидово”, кв. „Граничар” гр.Златоград;
8. Благоустрояване площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен;
9. „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже, подобект: Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни (разпределителни) станции в гр.Златоград – проектиране;
10. Благоустрояване на гробищен парк в с.Старцево;
12. Ремонт на многофункционална спортна площадка (Червено игрище) в гр.Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития