A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В резюме от Общински съветчетвъртък, 25 Юни 2009  1706

В резюме от Общински съвет По време на юнското редовно заседание на Общински съвет Златоград бяха приети няколко решения, свързани със собствеността – обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на помещение от 230 кв.м. за производствени нужди в с. Старцево с начална цена 46 хил лв, на избени помещения в блок „Минстрой”, Златоград, лек автомобил Крайслер за начална цена от 2000 лв. и товарен автомобил Лиаз- Мадара за начална цена от 4000 лв. Представена бе информация за извършените разходи, по време на трансграничния фолклорен събор на вр. Костадин, в размер на 22 хил.лв. Средствата за тях са осигурени от общински бюджет, Министерството на културата и „Горубсо Златоград” АД. Стана ясно, че събраните по време на събора дарения от местни фирми в размер на 6 хил.лв ще бъдат използвани за направа на две детски площадки в Златоград – едната между блокове 4,5,6, втората - около чешмата „Кадиев врис”.
ОбС Златоград прие програма за ограничаване на структурния дефицит за община Златоград за 2009 г, която на 24 юни 2009 е представена пред Министъра на финансите за финансово подпомагане. При одобрение на програмата са предвидени тримесечени и текущи отчети за изпълнението й, искане за предварително одобрение на всички разходи, покривани със средства от настоящото финансово подпомагане, персонален анализ на всеки от отговорниците по мерките, за които отговаря.
Инвестиционните мерки на програмата са насочени към две обществени сгради – саниране на детско заведение „Щастливо детство”, с. Старцево и ремонт на покривна конструкция на сградата на Общинска администрация, както и към реконструкция на улично осветление. Като мерки са посочени повишаване събираемостта на местните данъци и такси за минали години, събиране на просрочени вземания от наеми, за терени и помещения, повишаване на приходите от собственост, ограничаване на административните и представителни разходи, както и ограничаване на инвестиционните разходи, финансирани със собствени приходи.
Прие се отчета на Общински съвет за първото полугодие на 2009 г. В него е посочени,че за проведените през отчетния период 6 редовни и 4 извънредни заседания са приети 141 решения, (400 от началото на мандата). Тематиката на приетите решения за периода е както следва:
• Местна нормативна база - По-важните решения, свързани с местната нормативна база през периода са - актуализация на Наредба №8 за местните такси за 2009, на Наредба № 14 за местните данъци-2009, актуализация на Наредба №11 - за доброволните граждански формирования. Приеха се нови наредби - Наредба №7 за управление на общинския бюджет, Наредба № 16 за обществените обсъждания при поемане на общински дълг, Наредба № 17 - за общинските търговски дружества. При изготвяне и обсъждане на проектите за наредби на добро ниво е било взаимодействието с ОбА и участието на ангажираните общински служители. Не е намерил решение до момента въпроса, поставен в редица жалби на граждани, относно откриване и функциониране на питейни заведния в жилищни сгради.
• Бюджет и финанси - През периода след дълги обсъждания и постигане на консенсус беше приет Бюджет 2009 и свързаните с него материали и решения. Сериозно и продължително бяха дебатирани размера на ТБО - 2009 и план сметката за 2009 в размер на 330 хил лв, с които през настоящата година е предвиден много добър финансов ресурс за дейност «Чистота». Поради високия размер на неразплатените и просрочени задължения бяха приети мерки за финансово оздравяване и сформиране на антикризисна комисия, чиято дейност до момента не е отчетена. Неколкократно бяха разглеждани сключените договори за консултантска помощ, с акцент върху качество на консултантската дейност, приложимостта на резултатите им, предоставяне в срок, недопускане на двойно финансиране за сродни дейности. През периода е изготвен отчет по изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния дефицит -2008, а в момента е приета нова такава програма за 2009 г.
• Социална политика - Приета бе Социална програма за 2009 г. и Общинска програма за закрила на детето. Социалната политика на общината се изразяваше в перодичен преглед на предоставяните социални услуги в общността, функционирането на ЦСРИ, Дневен център за деца с увреждания, взаимодействието с организациите на хора с увреждания, които бяха подкрепени и финансово. Взе се решение за подкрепа по Проект „Домашен помощник” на ССИ чрез временно предоставяне на финансови средства. Взети бяха решения за подпомагане на 11 лица.
• Общинска собственост - През февруари ОбС прие традиционната за последните години Годишна програма за управление на общинската собственост - 2009 г. През м. Май , по предложение на кмета на общината бе приета и Стратегия за управление на общинската собственост 2009-2011, Много голям брой решения бяха свързани с общинската собственост - прекратяване на съсобственост, продажби и одобрение на продажни цени, обявления за публично оповестени конкурси и търгове, удлъжаване на срокове за наемни договори и др. Прието бе и решение за изготвяне на концесионен анализ за микроязовир Хасидере. За пръв път бе прието конкретно решение за определяне на имотите частна общинска собственост, подлежащи на застраховане. При обсъждане на решенията за осбствеността, преписките вече се окомплектоват надлежно от ОбА и повечето са добре мотивирани. Като препоръка - ускоряване на сроковете за провеждане на публично оповестените търгове и консурси.
• Устройство на територията - Основен акцент беше обърнат на състоянието на улици, пътища, публична инфраструктура, имотни граници. Прие се Инвестиционната програма за 2009 г. предвиждаща инвестиционните намерения за 2009 година, в конкретните условия. Към първото тримесечие беше разгледано и текущото ѝ изпълнение. В категорията ТРБ бяха и основна част от молбите и жалбите на гражданите. За повечето от тях се изготвяха становища от ОбА, а където бе необходимо се вземаха и конкретни решения на ОбС. Ускори се срока за предоставяне на становищата на администрацията, но въпреки това той е сравнително дълъг. Във връзка със състояниета на публичната инфраструктура, участие в заседания през периода са взели г-жа Диана Палагачева - Областно пътно управление (за състоянието на републиканската пътна мрежа и планираните ремонти дейности по пътищата на територията на общината), на г-н Сталев - ЕVN (за възстановяване на тротоари и настилки след ремонтни и подключващи дейност, за ТП Малка река и други аспекти на взаимодействието).
• Проекти - През отчетния период бе актуализиран Общинския план за развитие 2005-2013 г. В Общинския план бяха добавени няколко обекта, след продължително още от предходния период обсъждане, включително и публично обсъждане - Концепция за централна градска част (централна част и кооперативен пазар) - и Концепция за комуникационно трасе. Приети бяха и задания за проектиране по тези концепции. Във връзка с осигуряване на финансиране по тях, ОбС Златоград одобри кандидатстване по няколко проекта за периода - пред ПРСР - за градски парк в казармен терен, за пешеходен мост, за стадион; пред ОПОС - интегриран проект за ВиК система в Златоград и в Старцево, пред ОПАК, пред ПУДООС, по Красива България и други. Вземани бяха и конкретни решения, свързани с осигуряване на средства за съфинансиране, авансово плащане, изпълнение на административни дейности и техническа помощ, както и за кандидатстване пред ФЛАГ. През периода бе отчитано изпълнение на текущите проекти. Бе обръщано специално внимание на проекта за образователната инфраструктура по ОПРР във връзка със спазване на графика му, необходимостта от допълнително финансиране за него и изпълнение на тръжните му процедури.
• Здравеопазване - През периода МБАЛ Златоград бе в процедура по избор на управител на дружеството. Поради тази причина основните акценти в това направление бяха свързани с изпълнение на процедурата, възлагане на управлението на новия управител, формулиране на бизнесзадача на лечебното заведение, приемане отчет за дейността на дружеството, текущи задачи във взаимоотношенията. Предвидени са средства в размер на 100 хил. лв. за МБАЛ - за оборудване, изготвяне на проект по енергийно ефективни мерки, възнаграждения на медицински специалисти. Членовете на ОбС участваха във всички прояви свързани с подготовката и представяне позицията на местната общност във връзка с проекта за областна здравна карта, вкл. и с изрично решение на ОбС и със сигнали до национални институции за запазване статута на МБАЛ в нейната цялост.
• Образование - По-характерното за периода в тази тематична област бе приемането за пръв път на решение за въвеждане на Делегирани бюджети и в детските градини. По-голяма част от въпросите бяха свързани с оптимално използване на собствеността, предоставена на училищата, разпределение на отговорностите между СОУ „Антим Първи” и ПГ „Христо Ботев”.
• Култура, спорт, туризъм и младежки дейности- Бяха приети спортен календар и културен календар за 2009 г., които бяха финансово осигурени. Особеността в спортния календра е, че освен подкрепата за масовия спорт бяха подпомогнати, макар и с неголеми суми три спортни клуба - детски по баскетбол, детски по хокей на трева и за учредяване на мъжки-футболен клуб.
През отчетния период с почетно гражданство бяха удостоени г-н Димчо Михайлевски, г-н Павлидис и г-н Михаилидис. Наградени бяха трима лекари, трима медицински специалисти от Детски ясли, 20 просветни деятели във връзка с Деня на здравния работник и Деня на българската просвета и култура.
Наблюдения по приемане на решенията на ОбС, сочат че само 71 % от приетите решения са приети с пълно единодушие от присъстващите общински съветници ( 75% за предходен период ) а само 9 % от решенията не са приети с подкрепата на всички представени в ОбС групи и партии. Като цяло в Общинския съвет има единодействие по отношение на приеманите решения и на практика няма случаи на конфронтиране между съветници по политически причини.
Като положителен факт през периода за дейността на ОбС и неговите комисии може да се посочи функционирането и актуалността на официалния интернет сайт на общината http://www.zlatograd.bg/ в частта за ОбС, където се поместени всички документи и материали, свързани с работата на ОбС - дневен ред и график на комисии и ОбС, питания, решения, наредби, стратегически документи, структура на ОбС и неговите комисии, история на ОбС, заслужили златоградчани, актуално от ОбС. В официалния сайт, на адрес http://www.zlatograd.bg/?pid=3,208 е публикуван пълния текст на отчета.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития