A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

УВЕДОМЛЕНИЕпетък, 18 Ноември 2016  992

Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл. 16, ал.2 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, такса „битови отпадъци” се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Със свое предложение, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев, предлага проект на план-сметка за разходите през 2017 год. и

ЗАПАЗВАНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017 ГОДИНА.

Във връзка с горното и на основание чл.66, ал.1 и чл.69 от Административно - процесуалния кодекс, Общинска администрация Златоград уведомява заинтересованите лица за открито производство, като се предоставя възможност за участие в него, чрез представяне на писмени предложения и възражения по отправеното предложение от страна на Кмета на Община Златоград на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград, в едномесечен срок от публикуване на настоящото.

Публикувано на официалната интернет страница на Община Златоград на 18.11.2016г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на План-сметка по дейности за 2017 год., приложение №1
Проект на План-сметка по населени места за 2017 год., приложение №2
Прогноза на облог за Такса битови отпадъци 2017 год., приложение №3
Обяснителна записка, приложение №4


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития