A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

УВЕДОМЛЕНИЕсряда, 18 Ноември 2015  637


УВЕДОМЛЕНИЕ
За
Проект на план-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.66 и чл.69, ал.2 от Административно Процесуален Кодекс, Община Златоград предоставя на Вашето внимание Проект на план-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 год.

НЕ СЕ ПРОМЕНЯ РАЗМЕРЪТ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2016 ГОДИНА!

Заинтересованите лица могат да представят, в срок до 18.12.2015 год, писмени предложения и да изразят становище по проекта на План-сметката, на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, намиращ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на План-сметка по дейности за 2016 год.
Проект на План-сметка по населени места за 2016 год.
Прогноза на облог за Такса битови отпадъци 2016 год.
Обяснителна записка


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития