A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Учредява се МИГ от четири общиничетвъртък, 11 Юни 2009  1370

Учредява се МИГ от четири общини Местна инициативна група (МИГ), обхващаща четирите родопски общини Златоград, Неделино, Мадан и Рудозем, ще се учреди по проект по ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони. 71 договора по проекти, свързани с подготовка на ЛИДЕР подхода, от Програмата за развитие на селските райони, бяха връчени на 3 юни, след одобрение от Министерството на земеделието и храните.
Основните мотиви за създаването на МИГ, сред тези общини, са наличието на мотивиран човешки фактор и добро сътрудничество, съхранена природа и самобитна култура и традиции, съществуващи неоползотворени местни ресурси и потенциал за бъдещо развитие.
Основните дейности, които се предвиждат в проекта са изготвяне на социално – икономически и SWOT анализ, провеждане на пет форум сесии, създаване на фокус-групи с цел проучване и получаване на информация, осигуряване на информираност на местното население, обучения за придобиване на умения, обучение на бенефициенти за кандидатстване по проекти, подготовка на устав и вътрешни правила, учебни посещения, идентифициране на местните заинтересовани страни, създаване на фокус-групи, информационни събития и семинари, разработване и издаване на информационни материали и подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ.
Резултатите, които ще се постигнат чрез проекта са четири проведени обучения на местни лидери, четири обучения по създаване на стратегия за местно развитие, проведени информационни инициативи/събития, дванадесет работни срещи, сто тридесет и осем обучени лица, изготвена местна стратегия за развитие, изготвен и предаден формуляр за кандидатстване по мярка 4.1, регистрирана МИГ, шест създадени (поддържани) работни места.
Проектът обхваща всички заинтересовани страни на територията на местната инициативна група, мобилизира за активно участие неправителствените организации, училища, читалища, общински администрации и други местни структури.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития